O projektu

Koncepce a popis projektu

Pozemek investora určený k výstavbě se nachází v klidné zóně stávajících rodinných a bytových domů v lokalitě „Na Předlískách“ v Jemnici. Urbanistické řešení umožňuje výstavbu určenou výhradně pro bydlení. Staveniště navazuje na stávající obslužnou komunikaci lemovanou zálivy s parkovacími stáními.

Navržený bytový dům je koncipován jako jednoduchý kubus rozčleněný právě s ohledem na konfiguraci terénu na dvě výškově nestejné části. Objekt je osazen podélně podél komunikace, na ploše pozemku směrem ke stávající uliční bytové zástavbě je umístěno parkoviště, na opačné straně pozemku je uvažováno s dostatečnou plochou pro veřejné dětské hřiště.

Bytový dům je navržen v pěti výškových dispozičních úrovních. Z uliční fronty dle požadavku města ale působí dojmem maximálně čtyřpodlažního objektu, přičemž poslední horní podlaží je navíc odsazeno a tedy vizuálně potlačeno. Cílem je, aby navržená stavba celkovým měřítkem a objemem harmonicky navázala na charakter stávající zástavby – i z tohoto důvodu sleduje tvar objektu sklon stávajícího terénu a je částečně výškově uskočen o jedno podlaží.

Architektonické řešení je jednoduché a funkční. Vychází z kombinace tradičních stavebních materiálů, skladba barevně odlišených ploch opět sleduje záměr celkově zjemnit měřítko celé stavby a doladit její působení na okolí. Barevně alt. materiálově odlišené poslední podlaží evokuje dojem „střechy“.

Z hlediska dané orientace bytového domu ke světovým stranám je absolutní většina obytných místností koncipována směrem do údolí na jižní stranu, méně výhodná severní uliční fasáda je využita pro domovní komunikace a ostatní pomocné provozy a prostory. Vybavení BD odpovídá stanoveným normativům i dnešním nárokům uživatelů na bydlení.

Navržené řešení kombinuje v dispozicích jednotlivých podlaží celou teoreticky možnou požadovanou skladbu bytů od velikosti 1+kk po 3+kk (alt. s možností úpravy krajních bytů na 4+kk). Velikosti jednotlivých bytů odpovídají soudobým běžným parametrům. Podrobné dispoziční řešení klade důraz na maximálně provozně účelné řešení celého bytu i jednotlivých místností při zachování odpovídajícího komfortu (efektivní využití ploch s ohledem na vybavení, kapacita úložných prostorů, lodžie atd.).

Návrh předpokládá důsledné dořešení terénních a sadových úprav okolí bytového domu. Předpokládáme využití části pozemku formou soukromých zahrad pro byty na úrovni terénu, alt. i částečně pro společné využití všech obyvatel domu.

Navržená kapacita bytového domu je celkem 32 bytových jednotek ve skladbě:

  • 1+kk
  • 2+kk
  • 3+kk

Galerie